Amber Jessie

blue suede.

Amber Jessie
blue suede.
 
 

Skirt: BCBG // Jacket: BCBG // Hat: BCBG // Shoes: BCBG